*ENGLISH BELOW*
————

Det er alltid en viss fare for å fremstå som en Bourdieusk karikatur* når man inviterer vilt fremmede inn i et kunstnerisk rom. La oss velge å legge mistilliten til side og stille oss naivt opp foran spørsmålet; Hvor er det vi vil? Hva er det som er viktig?

I Hverdagen 2.0 nærmer vi oss forholdet praksis / hverdag. Hendelsene som dukker opp i arkivet er dokumentasjoner av små daglige ritualer og vaner. Kanskje tilsynelatende på siden av selve kunsten, men likevel så helt vesentlig for den.

* Kulturelle manifestasjoner fungerte etter Bourdieus syn først og fremst som en form for kapital. Hvem oppfattes som inkludert, hvem blir ekskludert. Begrepet distinksjon er sentralt. Bourdieu mener at særlig overklassen omgir seg med mange kulturelle symboler som mer er ment å signalisere sosial tilhørighet enn en bestemt smak (les kunst). (https://snl.no/Pierre_Bourdieu)

Deltagende kunstnere: 
Susanna Antonsson, Skade M. Henriksen Svennevig, Katrine Østergaard, Matias Grøttum, Sara Bo Lindberg

---

EVERYDAY LIFE 2.0

The previous exhibition never took place. Paradoxically, it was called Everyday Life and disappeared simultaneously with its namesake at the end of March this year. In Everyday Life, it was not the spectacular events that were intended to shine. Nor any monuments or symbols. It was something much more important we wanted to focus on. That is, the trivialities.

-

There is always a certain danger of appearing like a Bourdieusian caricature* when inviting wild strangers into an artistic space. Let us choose to put the distrust aside and stand naively in front of the question; Where do we want to go? What is important?

In Everyday Life 2.0 we approach the relationship between praxis and everyday life. The actions that materializes in the archive consists of various forms of documentation of small, daily rituals and habits. Perhaps seemingly on the periphery of the art itself, but yet absolutely essential to it.

* In Bourdieu's view, cultural manifestations functioned primarily as a form of capital. Who is perceived as included, who is excluded. The concept of distinction is central. Bourdieu believes that the upper class in particular surrounds itself with many cultural symbols that are more meant to signal social belonging than a particular taste (e.g. art). (https://snl.no/Pierre_Bourdieu)

Participating artists: 
Susanna Antonsson, Skade M. Henriksen Svennevig, Katrine Østergaard, Matias Grøttum, Sara Bo Lindberg