EVERY SURFACE IS A CANVAS,

(English below)
er et kunstprosjekt av to graffitimalere som er blitt invitert til å bruke Joy Forums arkitektur til å uttrykke seg kunstnerisk og for å henvende seg til offentligheten rundt.

Malerne Eirik Falckner og Olav Mathisen har begge en praksis der arbeid med arkitektur og byrom ses på som et kunstnerisk format. Slik inngår de i en tradisjon der fokus på sted og handling er sentralt for utrykket.

I det arkitektoniske planleggingsarbeidet for bygget i Møllendalsveien ble Snøhetta i sin tid inspirert av hvordan studentene ved Kunstakademiet brukte vegger og andre overflater til estetiske uttrykk og politiske ytringer. Ofte i form av små tegninger, graffiti, plakater, klistremerker, bilder m.m. Dette dannet bakteppe for slagordet «every interior surface is a canvas», som ble brukt i en beskrivelse av bygget i en artikkel i 2017 om bygget og Snøhetta.

Som et nikk mot hvordan arkitektene så for seg videre-føringen av denne visuelle kulturen i det nye bygget har vi sett på hvordan dette har manifestert seg i dag. 
En undersøkelse som også tydeliggjør at det kan være kort vei mellom å sette tydelige rammevilkår for kunsten og overformynderi.
 
♥ @Joy Forum

—-

EVERY SURFACE IS A CANVAS

is an art project by two graffiti painters who have been invited to use the Joy Forum's architecture to express themselves artistically and to address the surrounding public.

The painters Eirik Falckner and Olav Mathisen both have a practice where work with architecture and urban space is seen as an artistic format. Thus they are part of a tradition where an emphasis on site and action are central to the expression.

When architecturally planning for KMD’s building in Møllendalsveien, Snøhetta became inspired of the students at the Academy of Fine Art who used walls and other surfaces in its old building for aesthetic and occasionally political expressions. Often in the form of small drawings, graffiti, posters, stickers, pictures etc. This formed the backdrop for the slogan "every interior surface is a canvas", which was used in a description of the building in an article in 2017 about the building and Snøhetta.

As a nod to how the architects envisioned the continuation of this visual culture in the new building, we have looked at how this has manifested itself today.

A study that also makes it clear that there‘s a fine line between setting clear framework conditions for the arts and stripping it of its autonomy.

♥ @Joy Forum